Kupferberg Gold : [Reklameschrift der Sektfirma Kupferberg & Co, Mainz ; hrsg. anl. d. Eröffnung d. Etagenkeller-Neubaues am 18. Dez. 1897]. Mainz : v. Zabern, 1897